Deidades Orishas

Rezos a los Orishas

Home
Contac Us
Tienda Yoruba
Consultas
Letra del Ano 2005
Porque en la santeria cobran?
Los Orishas
Las 401 deidades del panteon yoruba.
Rezos a los Orishas
Patakies
Ebbos
Posesion
IFA
Ika Fun
Vocabulario Congo
Diccionario de Plantas Y Flores
Palo Mayombe
Espiritismo
La misa espiritual
Vocabulario Lucumi
El diloggun
Suenos
Tambores
El Iyawo
Iku Lobi Ocha
Los Elekes
Poesias
Adivinanzas

a.jpg

 
Rezos a Ochosi
OCHOSI OLUGA NO GBOGBO NA ODE
ATI ORICHA CHECHE ODE MATA SI MI ATI
GBOGBO OMO NILE FUNCI OKAN ONA ATI KUELURE
OFA DURO GBOGBO BURUKU KIWA NITOSI NI ODUKE BABA MI.
 
Rezos A Obatala
ORICHANL┴ OKERIN ATI ABINRINI LAIY╔
ELEDA NI GBOGBO NA DARADARA ART BURUKI
OBA ATI AYABA AFIN OGA NI NA TALA ATI
GBOGBO NA CHECHE BABA ALAI YE ALABO MI
AT MI GBOGBONA EJUN DARADARA, BABA WA AFIN
ALANO KEKUA BADAMI ODUKUE.
 
Rezos a Oya
OY┴ YEGBE, IYA ME SA O YË ORUN AFEF╔
IC┌ LELE BI OKE AYABA GBOGBO OY┴
OBINRIN OGA MI ANË GBOGBO EGUN ORICHA
NI ABAYA OYU EWA OY┴NSAN OYERI GEKUA
IYA MI OBINRIN NI KIUKO LE FUN O LU GBA
NI OLOFI NI TO SI WA OY┴ BA NIKUA ODUKUE.
 
Rezos a Oshun
OCH┌N YEY╔ NO GBOGBO,
IB┌ LAY╔, NIB┌ GBOBO OM ORICHA
LEUWE NI TOSI GBO. OBUKAN NI OMI
DIDUM NITOSI ONI ALAFIATI AYË OMIBIR═
KUE LU RE CHE WIWOTE RE MA RU ACHË GELE
NITOSI GO AYABA EWA KUEL╔ RE RERI ATI AYO
SUGBOBE O═ CHO NITORITI: KO MOU NOGBAT═ WA
EBIM┌ OBIR═N IK┌ IKË I OLOF═N ADUK╔. 
 
Rezos a Yemaya
YEMAY┴ OKERE OK┌N OLOMI
KARAGBO OSA YA BIO LEWU EYINTEGBE
AWA SI LEK┌ YEMAY┴ OBIN═ KU WA YO
KUEANA O KUN IYA SA ORI ERE EGBA MIË O.
 
Rezos a Chango
BABA MI CHANGË IKAWO ILE
MI FUMI ALAYA TITANCHANI NITOSI
KI KIGBAMU MI ORO NIGBATI WA IBINU KI
KIGBE NI NA ORUN ATI GBOGBO OMO NIJIN
GBOGBOWI KUELE KUOKUO NITOSI DILOWO IKAWO
ILE MI IWO BAGBE. BABA MI KI AWANAKUE NI
OKAN NITOSI KUNLE NI RE ELESE ATI WI CHANGË
ALANU OBA LAYO NI NA ILE OGBEO MI ADUKUE.
 
Rezos a Orunmila
ORUNLA IRAN LOWO KUEL┌ RE TITANCHANI
NITON LE RI NA KI ORE EYENI OMO TIW┴
ILE NI TOB═ NI GBOGBONI LAIYE ODIKIU
AIKI BABA WA.